Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2019

icon
Videoškolenia

Lektor video školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Trvanie video školenia: 4 hodiny, 27 minút

V cene video školenia sú aj študijné materiály, ktoré Vám zašleme v tlačenej podobe na Vašu fakturačnú adresu. Ak chcete tlačené materiály zaslať na inú adresu, zadajte ju pri potvrdení objednávky v časti s názvom „Odoslať na inú adresu?“, ktorá sa Vám zobrazí po označení kolónky pred týmto textom. Prístup k video školeniu získate okamžite v prípade uskutočnenia platby prostredníctvom platobnej brány 24-pay a v prípade priamej platby po pripísaní peňažných prostriedkov na náš bankový účet.

cena bez DPH50,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Obsah video školenia „Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2019“:

Rekapitulácia zmien v účtovníctve od roku / v roku 2019, novinky a s tým súvisiace účtovné prípady

 • jednoúčelové / viacúčelové poukazy
 • rekreačné poukazy
 • poistné a daň z poistenia
 • komodity ako krátkodobý finančný majetok

Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami

Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy

Interné smernice v oblasti účtovníctva

 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené

Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia

Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov

Vybrané položky účtovnej závierky

 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch

Oprava chýb minulých účtovných období

Register účtovných závierok

 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok

Rekapitulácia zmien v účtovníctve platných od 01.01.2020 a v priebehu roku 2020

 • úprava podmienok (kritérií) posudzovania povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom
 • výročná správa
 • nariadenie dodatočnej likvidácie a s tým spojené účtovné / zdaňovacie obdobie

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Daňová optimalizácia v roku 2019

  cena bez DPH62,50 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Kniha jázd

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH6,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Výpočet základu dane 2019

  cena bez DPH15,00