Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2022

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie účtovná závierka prináša praktický návod na čo nezabudnúť pri ukončení roka, ako účtovné uzavrieť rok 2022 a bezchybne zostaviť účtovnú závierku.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 40 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 13.02.2023.

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Rekapitulácia zmien v účtovníctve, novinky a s tým súvisiace účtovné prípady
Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami
Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy
Interné smernice v oblasti účtovníctva
 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené
Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia
Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov
Vybrané položky účtovnej závierky
 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach
Oprava chýb minulých účtovných období
Register účtovných závierok
 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok
Vybrané problémy z praxe
 • úprava podmienok (kritérií) posudzovania povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom
 • účel / zámer účtovnej jednotky ako podstatné kritérium pre správne účtovanie účtovných prípadov
 • príklady správneho / nesprávneho účtovania vybraných účtovných prípadov
 • sankcie za nesprávne vedenie účtovníctva

Odpovede na otázky účastníkov online vysielania