Účtovná závierka podnikateľského subjektu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva

icon
Videoškolenia
Zľava

Lektor videoškolenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

 

cena bez DPH 19,25 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH:

 1. Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami
 1. Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy
 2. Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia
 1. Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov
 2. Vybrané položky účtovnej závierky
 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-vierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach
 1. Oprava chýb minulých účtovných období
 2. Register účtovných závierok
 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok
 1. Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve platných pre rok 2017