Špecialista DPH I v praktických príkladoch

icon
Videoškolenia

Lektor videoškolenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

 

cena bez DPH27,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

 

OBSAH:

1)  Vymedzenie základných pojmov

 •  Zdaniteľná osoba (§ 3)
 •  Obrat na účely DPH podľa druhu daňovníka PO / FO (§ 4)
 •  Stála prevádzkareň (§ 4)
 •  Základ dane, sadzba dane a daň (§ 22)
 •  Prepočet cudzej meny (§ 26)
 •  Zdaňovacie obdobie (§ 77)

2)  Registrácia za platiteľa dane a druhy platiteľov dane

 •  Povinná a dobrovoľná registrácia pre DPH (§ 4, § 5, § 6)
 •  Oneskorená registrácia platiteľa dane a s tým spojené povinnosti (§ 55, § 69, § 78)
 •  Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa dane (§ 55)
 •  Tuzemské osoby (§ 4, § 4 a – b)
 •  Zahraničné osoby (§ 5, § 6) a zmena registrácie platiteľa (§ 6a)
 •  Osoby registrované pre daň (§ 7 a § 7a)
 •  Zábezpeka pre daň (§ 4c)

3)  Zdaniteľné obchody

 •  Dodanie tovaru (§ 8, § 10)
 •  Dodanie služby (§ 9, § 10)
 •  Zásielkový predaj (§ 6)
 •  Nadobudnutie tovaru z IČŠ (§ 11)
 •  Dovoz tovaru (§ 12)

4)  Miesto dodania

 •  Tovar (§ 13)
 •  Zásielkový predaj tovaru (§ 14)
 •  Nadobudnutie tovaru z IČŠ (§ 17)
 •  Dovoz tovaru (§ 18)
 •  Služby (§ 15 a § 16)

5)  Vznik daňovej povinnosti

 • Všeobecné pravidlá pri tovare a službách (§ 19)
 • Tovar nadobudnutý z iného členského štátu (§ 20)
 • Tovar dovezený z tretích krajín (§ 21)

6)  Oslobodené plnenia

 •  Oslobodené plnenia (§ 28 – § 42)
 •  Osobitné režimy fakturácie pri dodaní nehnuteľnosti a prenájme nehnuteľnosti (§ 38)
 •  Dodanie tovaru do iného členského štátu (§ 43)
 •  Oslobodenie pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu (§ 44)
 •  Trojstranný obchod (§ 45)
 •  Prepravné služby (§ 46)
 •  Vývoz tovarov a služieb (§ 47)
 •  Dovoz tovaru (§ 48)

7) Fakturácia a vedenie záznamov

 •  Náležitosti faktúry (§ 74)
 •  Osoby povinné vyhotoviť faktúru (§ 72)
 •  Lehoty na vystavenie faktúr (§ 73)
 •  Archivácia faktúr (§ 76)
 •  Druhy faktúr (§ 72, § 75)
 •  Elektronické faktúry (§ 71)
 •  Vedenie záznamov (§ 70)