Lex korona – analýza prijatých opatrení v praktických príkladoch

icon
Videoškolenia

Prinášame komplexné zmapovanie (analýzu) prijatých opatrení (Lex korona) v praktických príkladoch.

Termín natáčania: 08.04.2020 

Školenie prebiehalo formou online prenosu; k dispozícií je videozáznam v trvaní 10 hodín (prednáška + odpovede na otázky)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Účastnícky poplatok: 25 € bez DPH (30 € s DPH)

cena bez DPH25,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Rôzne príspevky poskytované počas trvania mimoriadneho situácie

 • Príspevky na udržanie pracovných miest
 • Príspevky na pomoc SZČO a preukazovanie nároku na ich poskytnutie
 • Legálne (?) zneužitie / využitie podmienok na získanie príspevku na pomoc SZČO
 • Účtovné a daňové posúdenie príspevkov
Daňová oblasť (daň z príjmov, DPH, správa daní) a mimoriadne opatrenia a účtovná oblasť a mimoriadne opatrenia
 • Nové lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov a s tým súvisiace výhody / nevýhody
 • Preddavky na daň z príjmov FO – nové pravidlá výpočtu po 01.01.2020 a ich platenie počas trvania mimoriadnej situácie
 • Preddavky na daň z príjmov PO – nové pravidlá výpočtu po 01.01.2020 a ich platenie počas trvania mimoriadnej situácie
 • Uloženie dokumentov do registra ÚZ
 • Lehota na podanie vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • Lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane zamestnávateľom
 • Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a odvedenie dane (§ 43 ods. 17 ZDP) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • Zmeškanie úkonov (lehôt) a s tým spojené dôsledky (daňové priznanie k dani z príjmov, daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH)
 • Dôsledky nezaplatenia dane z príjmov v štandardných prípadoch a počas trvania mimoriadnej situácie
 • Dôsledky nezaplatenia DPH v štandardných prípadoch a počas trvania mimoriadnej situácie
 • Dodatočné daňové priznanie a s tým spojené sankcie v štandardných prípadoch a počas trvania mimoriadnej situácie
 • Daňoví dlžníci a daňové nedoplatky
 • Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku
 • Zverejňovanie v zoznamoch vedených FR SR
 • Fikcia doručenia zásielky
 • Daňová kontrola prebiehajúca počas obdobia pandémie
 • Prerušenie daňových konaní
 • Odloženie daňových exekúcií
 • Ako môže komunikovať daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať s FR SR elektronickými prostriedkami
 • Správne poplatky
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podávané za iné ako ročné zdaňovacie obdobie
Aktuálne témy a problémy
 • Ochranné pomôcky a hygienické potreby z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • Dary, reklamné predmety, obchodné vzorky a likvidácia tovaru z pohľadu dane z príjmov a DPH v období mimoriadneho stavu
 • Miesto výkonu práce a nariadenie pracovnej cesty
 • Náhrady vyplácané zamestnávateľom zamestnancovi za použitie vlastných zariadení zamestnancom alebo iných druhov výdavkov a ich posúdenie z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca
Mimoriadne opatrenia v súvislosti so sociálnym a zdravotným poistením, sociálnymi službami a opatrenia v ostatných oblastiach
 • Odklad platenia poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • Odklad platenia preddavkov na poistné zamestnávateľov a preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činných osôb
 • Príspevky na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové starobné dôchodkové sporenie
 • Podpora v nezamestnanosti
 • Podanie urobené elektronickými prostriedkami v súvislosti s dávkami nemocenského poistenia, dávkou garančného poistenia a dávkou v nezamestnanosti počas pandémie
 • Výška finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách
 • Ošetrovné
 • OČR
Vybrané opatrenia Lex korona v ostatných oblastiach
 • Zákonník práce a opatrenia v súvislosti s COVID-19
 • BOZP počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
 • Školský zákon
 • Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Sumarizácia ešte neschválených vybraných návrhov opatrení a sľúbených, ale zatiaľ oficiálne nenavrhnutých návrhov
 • Uplatňovanie daňových strát
 • Ostatné

 


Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Daňovo-odvodové porovnanie foriem podnikania 2019/2020 – TIPY A TRIKY

  cena bez DPH32,50 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Výpočet základu dane 2019

  cena bez DPH15,00