DUO BALÍK školení na tému Ukončenie roku 2018 (Tužinský)

icon
Videoškolenia
Zľava

Lektor videoškolení: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Balík 2 videoškolení:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2018 v praktických príkladoch (trvanie: 5 hodín 39 min)
 • Účtovná závierka podnikateľského subjektu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018 (trvanie: 4 hodiny 45 min)

cena bez DPH 50,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH + UKÁŽKA videoškolenia Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2018 v praktických príkladoch:

Lehoty na podanie daňového priznania

 Druhy daňových priznaní:

 • riadne,
 • opravné,
 • dodatočné,
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze.

 Položky upravujúce základ dane:

 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti,
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP),
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky),
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení.

 Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku:

 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch,
 • daňové odpisy prenajatého majetku,
 • odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €,
 • metódy odpisovania,
 • prerušenie daňových odpisov,
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku,
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou,
 • zmarené investície,
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku.

 Zásoby

 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť,
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby,
 • pohonné látky,
 • reklamné predmety.

 Pohľadávky

 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie),
 • odpis pohľadávky,
 • postúpenie pohľadávky,
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii,
 • premlčané pohľadávky.

 Príslušenstvo k pohľadávkam

 • zmluvné pokuty,
 • úroky z omeškania,
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
 • penále a pokuty.

 Záväzky

 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane,
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane,
 • rezervy (účtovné / daňové).

 Manká a škody

 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky,
 • náhrady škôd od poisťovní.

 Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov

 • daň z príjmu,
 • DPH,
 • daň z motorových vozidiel,
 • ostatné dane.

 Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane

Odpočítateľné položky od základu dane

 • príjem získaný darovaním,
 • podiely na zisku (dividendy),
 • príjmy oslobodené od dane,
 • príjmy zdanené zrážkou,
 • inkaso odpísaných pohľadávok.

 Opravy chýb minulých účtovných období

Preddavky na daň z príjmov

Tlačivo daňového priznania – upozornenie na zmeny tlačiva

 

Ukážka z videoškolenia na tému Daňové priznanie k DzP PO za rok 2018:

 

OBSAH + UKÁŽKA videoškolenia Účtovná závierka podnikateľského subjektu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018:

 Rekapitulácia zmien v účtovníctve platných pre rok 2018

 Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín,
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín,
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami.

Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy

 Interné smernice v oblasti účtovníctva

 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené

Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy),
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia,
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch,
 • rezervy v príkladoch,
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch,
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch,
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene,
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch,
 • podsúvahová evidencia.

Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov

 Vybrané položky účtovnej závierky

 • otvorenie účtov (syntetických a analytických),
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-vierka,
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie,
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch,
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach.

Oprava chýb minulých účtovných období

 Register účtovných závierok

 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok,
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok.

Rekapitulácia zmien v účtovníctve platných pre rok 2019

 

Ukážka z videoškolenia na tému Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve 2018:

 

Materiály na stiahnutie v elektronickej podobe z dôvodu ochrany autorských práv neposkytujeme. V prípade záujmu o študijný materiál v tlačenej podobe, možno ku každému videu osobitne dokúpiť tlačenú brožúru vo zvýhodnenej cene 5 € bez DPH +3 € poštovné (objednávky na vzdelavanie@profuturion.sk alebo telefonicky 0949 500 370).

Možno by sa Vám páčilo…

  • Praktické pomôcky a vzory

  Skrátená transferová dokumentácia k prijatej pôžičke

  cena bez DPH11,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu

  cena bez DPH11,00