Vybrané problémy DPH a pripravované legislatívne zmeny

icon
Tlačené študijné materiály

Podrobne a prehľadne spracované tlačené študijné materiály k vybraným problémom DPH v rozsahu 164 strán zo školenia v termíne 28.09.-29.09.2020.

Autor publikácie: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Doručenie: Kuriérom (cena prepravy 5 €)

cena bez DPH20,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH:

Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby.

Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare.
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách.

Nesprávne vystavená faktúra

 • Nesprávne vystavené faktúry dodávateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry odberateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu.
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie).

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod).
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH.

Vybrané problémy

 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH.
 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH.
 • Správne určenie základu dane.
 • Správne určenie režimu DPH.

Oprava základu dane, opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska

 • Vymedzenie opravnej faktúry z pohľadu zákona o DPH.
 • Opravné faktúry vystavené z dôvodu opravy základu dane (§ 25 ZDPH).
 • Opravné faktúry vystavené z dôvodu subjektívnej chyby (oprava chýb v pôvodnej faktúre, oprava sadzby DPH, storno faktúry z dôvodu duplicity, zmena režimu DPH, doplnenie chýbajúcich údajov alebo zmena nesprávnych údajov na pôvodnej faktúre).
 • Opravné faktúry týkajúce sa dodávok z iných členských štátov.
 • Osobitosti opravných faktúr z dôvodu uplatnenia zľavy, skonta, rabatu.
 • Finančné dobropisy bez vplyvu na DPH (§ 25 ods. 6 zákona o DPH).
 • Opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v daňovom priznaní.
 • Opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v kontrolnom výkaze.
 • Opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v súhrnnom výkaze.
 • Opravné faktúry, ktoré nemenia hodnotu pôvodnej faktúry a ich vykazovanie vo výkazoch k DPH.
 • Účtovanie opravných faktúr v súvislosti so zásobami, dlhodobým majetkom, nákladmi / výnosmi.
 • Správne zohľadnenie opravných faktúr v účtovníctve (bežné účtovné obdobie, závierkové účtovné prípady, upravujúce účtovné závierkové prípady).
 • Praktické príklady.

Vybrané problémy

 • Dodanie tovaru v režime call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze.
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.
 • Priradenie prepravy v reťazci dodaní „prostrednou“ osobou (dodávateľom).
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru.
Schválené / pripravované zmeny v DPH od 01.01.2021 v kocke
 • Zmeny týkajúce sa registrácie zahraničných osôb v tuzemsku.
 • Zavedenie možnosti opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane uskutočňujúci tieto dodania nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a s tým súvisiace zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň na strane dlžníka.
 • Zmeny týkajúce sa zásielkového predaja tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie).
 • Možnosť platiteľa dane preukázať odoslanie alebo prepravu ním dodávaného tovaru do miesta určenia na území tretích štátov inými dôkazmi.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 €.
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené povinnosti.
 • Rozšírenie možností použitia osobitných úprav jedného kontaktného miesta (§ 68a až § 68c ZDPH a novo doplnený § 68cb ZDPH) pri cezhraničných službách dodaných nezdaniteľným osobám a taktiež pri cezhraničných dodaniach tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Daňové tipy M. Tužinského

  cena bez DPH32,50 
  • Videoškolenia

  Automobil a problémy z praxe

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH25,00 
  • Videoškolenia

  Zákazková výroba z účtovného hľadiska

  cena bez DPH55,00