Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2017 v praktických príkladoch

icon
Videoškolenia
Zľava

Lektor videoškolenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH 19,25 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH:

 1. Lehoty na podanie daňového priznania
 2. Druhy daňových priznaní
 • riadne
 • opravné
 • dodatočné
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze
 1. Položky upravujúce základ dane
 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení
 1. Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku
 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • daňové odpisy prenajatého majetku
 • odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €
 • metódy odpisovania
 • prerušenie daňových odpisov
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 1. Zásoby
 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • pohonné látky
 • reklamné predmety
 1. Pohľadávky
 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 1. Príslušenstvo k pohľadávkam
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty
 1. Záväzky
 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • rezervy (účtovné / daňové)
 1. Manká a škody
 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní
 1. Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov
 • daň z príjmu
 • DPH
 • daň z motorových vozidiel
 • ostatné dane
 1. Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
 2. Odpočítateľné položky od základu dane
 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy) z účtovných období do 31.12.2016 a po 01.01.2017
 • príjmy oslobodené od dane
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok
 1. Opravy chýb minulých účtovných období
 2. Preddavky na daň z príjmov
 3. Daňová licencia
 4. Tlačivo daňového priznania – upozornenie na zmeny tlačiva