Daňová optimalizácia v roku 2017

icon
Videoškolenia

Lektori videoškolenia:

 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca
 • Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

 

 

cena bez DPH35,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

 

OBSAH:

 Daňový výdavok:

 •  vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
 •  paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca,
 •  daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia,
 •  reklamné predmety a obchodné vzorky.

 Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO:

 • príležitostné príjmy FO,
 • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO,
 • paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom,
 • príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.

Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem:

 • operatívny/finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre platiteľov/neplatiteľov DPH),
 • registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový výdavok,
 • argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule…).

 Pohľadávky v účtovníctve:

 •  opravné položky k pohľadávkam,
 •  odpísanie pohľadávky,
 •  postúpenie pohľadávky,
 •  príslušenstvo k pohľadávkam.

 Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií:

 • spotrebiteľské súťaže,
 • zamestnanecké súťaže,
 • darovanie,
 • podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva.

Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa vyhnúť daňovej strate:

 •  transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti,
 •  transakcie s majetkom,
 •  transakcie so záväzkami,
 •  pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia.

Vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísiel:

 •  plánovanie príjmov a výdavkov FO,
 •  výdavky vynaložené pred podnikaním,
 •  suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie,
 •  nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu,
 •  porovnanie foriem zdaňovania FO (výhody/nevýhody).