Zmeny v legislatíve 2018 / 2019 (DPH, DzP, účtovníctvo)

Lektor videoškolenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Trvanie videoškolenia : 4 hodiny 13 min.

cena bez DPH27,50 

Popis produktu

Ukážka z videoškolenia:

 

OBSAH: 

Rekapitulácia najdôležitejších čísiel pre roky 2018 a 2019:

 • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
 • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
 • Ostatné veličiny

Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov v priebehu roku 2018 a schválené zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2019:

 • úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci,
 • úľavy na dani pre registrované sociálne podniky,
 • oslobodenie od dane pri 13. a 14. plate,
 • zmeny v oblasti praktického vzdelávania žiakov,
 • zdaňovanie virtuálnych mien,
 • daň z poistenia ako daňový výdavok (náklad) po zaplatení,
 • rekreačné poukazy.

Schválené zmeny v zákone o DPH:

 • zavedenie zníženej sadzby DPH z ubytovacích služieb,
 • zavedenie zníženej sadzby DPH na tovary a služby registrovaných sociálnych podnikov
 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň,
 • zmena v definícií obratu pre účely DPH a ako sa vyhnúť dosiahnutiu obratu do / po 31.12.2018
 • bezodplatné dodanie tovaru a určenie základu dane a povinnosti odviesť DPH,
 • zavedenie nových pravidiel pri predaji tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy,
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby,
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva,
 • zmeny v zdaňovaní dodania stavby,
 • zmeny v prenájme nehnuteľností,
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Schválené zmeny v zákone o účtovníctve od 01.10.2018 a v priebehu roku 2018:

 • účtovanie virtuálnych mien,
 • účtovanie jednoúčelových / viacúčelových poukazov,
 • zmeny v postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva podnikateľov,
 • zmeny v postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov,
 • zmena obsahovej náplne poznámok v účtovnom období od 01.01.2018.

Vybrané zmeny v ďalších dôležitých právnych predpisoch:

 • zákon o ERP,
 • ostatné zmeny, na ktoré netreba zabudnúť.

Zaujímavosti:

 • nové tlačivá daňových priznaní pre FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2018,
 • zmeny týkajúce sa Usmernenia MF SR v oblasti obsahu a rozsahu transferovej dokumentácie,
 • najdôležitejšie veličiny platné pre rok 2019.

 

Študijné materiály sú spracované elektronicky s prezentáciou, viď ukážka z videoškolenia. Materiály na stiahnutie z dôvodu ochrany autorských práv neposkytujeme. V prípade záujmu o študijný materiál v tlačenej podobe, možno k videu dokúpiť tlačenú brožúru vo zvýhodnenej cene 5 € bez DPH 3 € poštovné (objednávky na vzdelavanie@profuturion.sk alebo telefonicky 0949 500 370).

Možno by sa Vám páčilo…